" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Deklaracja
Założycielska
Zarząd
Statut MSP
Raporty

Statut Mars Society Polska1. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny
2. Cele i metody działania
3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
4. Władze MSP
5. Majątek i fundusze MSP
6. Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ 1
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mars Society Polska, w dalszej części statutu nazywane jest w skrócie MSP.

§2

Terenem działalności MSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§3

MSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

MSP może powoływać oddziały, sekcje oraz koła.

§5

MSP używa pieczęci okrągłej z napisem "Mars Society Polska" w otoku i napisem "Zarząd" pośrodku.

§6

MSP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§7

MSP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§8

MSP może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
ROZDZIAŁ 2
Cele i metody działania§9

Celem nadrzędnym MSP jest doprowadzenie (wspólnie z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach) do załogowego lotu na Marsa w ciągu najbliższej dekady. Celem pobocznym jest popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy o Marsie i badaniach kosmicznych oraz wspieranie w miarę możliwości wszelkich krajowych i zagranicznych inicjatyw związanych z badaniami kosmosu.

§10
MSP realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z kołami naukowymi prowadzącymi badania w dziedzinach pokrewnych celom MSP

 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu zebrania funduszy na cele statutowe

 • prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie projektów innych instytucji o podobnych zainteresowaniach

 • organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, spotkań z pisarzami, naukowcami dla szerokiej publiczności

 • prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

 • organizowanie imprez popularnonaukowych dla społeczeństwa

 • organizowanie ogólnokrajowych imprez naukowych

 • prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych naukowych talentów poprzez konkursy, warsztaty

 • przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami MSP

 • zakładanie i prowadzenie bibliotek i taśmotek tematycznych

 • przedstawianie oddziałowi PAN lub instytucjom naukowym i organizacjom społecznym wniosków i projektów zmierzających do rozwoju astronautyki


§11

MSP może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działalności z zachowaniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki§12

Członkowie MSP dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
§13

Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który ukończył 16 lat, złożył deklarację członkowską, uiścił obowiązujące opłaty członkowskie.
§14

Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba, która nie ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia władzom stowarzyszenia pisemnej zgody jej prawnych opiekunów.

§15

Członek zwyczajny ma prawo:
 • brać czynny udział w działalności MSP,

 • głosować na Walnym Zebraniu Członków,

 • wybierać i być wybieranym do wszystkich władz MSP na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w ustawie o stowarzyszeniach,

 • uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez MSP zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,

 • wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji,

 • uzyskiwać od władz MSP informacje o działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji,

 • korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw MSP według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez władze MSP,

 • nosić odznaki i legitymację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • reprezentować MSP na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu stowarzyszenia.

§16

Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów.

 • sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze MSP.

 • ochraniać mienie MSP, jako wspólne dobro jego członków.

 • opłacać regularnie składki członkowskie.
§17

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną MSP, która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz MSP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd MSP.

Członek wspierający działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.

§18

Członkostwo honorowe nadaje Zarząd MSP.

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu MSP.

Członek honorowy posiada wszelkie przywileje członka zwyczajnego i zwolniony jest od świadczeń członkowskich.

§19

Członek MSP naruszający obowiązki określone w §16 Statutu i w regulaminach może być ukarany przez Zarząd MSP jedną z następujących kar:
 • upomnieniem
 • naganą z ostrzeżeniem
 • częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku
 • zawieszeniem w prawach członka do na okres 1 roku
 • wykluczeniem z MSP za działalność na szkodę stowarzyszenia
Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z MSP, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

Członkowi MSP ukaranemu jedną z kar wymienionych w §19 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie dwumiesięcznym.

§20

Członkostwo w MSP ustaje na skutek:
 • rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi MSP,

 • skreślenia z powodu nieopłacenia składki do końca półrocza pomimo 2 pisemnych upomnień, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd MSP uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

 • wykluczenia przez Zarząd MSP,

 • śmierci.ROZDZIAŁ 4
Władze MSP§21

Władzami MSP są:
 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§22

Walne zebranie jest najwyższą władzą MSP. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie MSP z prawem głosu. Każdy członek posiada jeden głos.

Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co 2 lata.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd MSP. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd MSP zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem.

Rozwiązanie MSP może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem postanowienia Sądu.

§23

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:
 • na podstawie własnej uchwały
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • na wniosek 1/4 liczby członków
Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • uchwalanie zmian w Statucie,

 • ustalanie programu i kierunków działalności metytorycznej,

 • ustalanie polityki finansowej stowarzyszenia,

 • wybór Zarządu,

 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu MSP i Komisji Rewizyjnej,

 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej,

 • wysuwanie kandydatów do godności członka honorowego MSP,

 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MSP.


§25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu, w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. Na życzenie co najmniej 1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

W Walnym Zebraniu z głosem doradczym uczestniczą pozostali członkowie MSP, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§26

W skład Zarządu wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów i skarbnik.

Do kompetencji Zarządu MSP należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania MSP, a w szczególności:
 • reprezentowanie MSP,

 • kierowanie działalnością MSP zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

 • zwoływanie Walnych Zebrań MSP,

 • powoływanie oraz rozwiązywanie grup i komisji problemowych (stałych i czasowych) oraz koordynowanie ich działalności,

 • powoływanie i odwoływanie działów i ich szefów,

 • zatwierdzanie regulaminów działalności grup, komisji problemowych, działów oraz innych regulaminów wewnętrznych,

 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,

 • zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu,

 • przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,

 • powoływanie i odwoływanie członków zgodnie z paragrafami §12 - §20,

 • zarządzanie majątkiem i funduszami MSP.

  §27

  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

  Posiedzenia Zarządu MSP odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

  §28

  Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.

  Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową MSP na wszystkich szczeblach.

  Komisja Rewizyjna może powołać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności MSP.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • sprawdzanie zgodności uchwał Zarządu MSP z obowiązującym prawem, Statutem MSP, uchwałąmi Walnego Zebrania i wewnętrzymi regulaminami stowarzyszenia,

  • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

  • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu MSP,

  • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności MSP,

  • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności,

  • występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MSP. W przypadku nie udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji.

  Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu MSP z głosem doradczym.

  §29

  Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

  • kandydata na Prezesa zgłasza co najmniej 5 członków MSP, nie później niż pół godziny przed głosowaniem,
  • Prezes proponuje kandydatów na członków Zarządu,
  • głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów,
  • głosowanie jest tajne.

  W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez prezesa lub Skarbnika Zarząd MSP zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających. W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez jednego lub obydwu Wiceprezesów, pozostali członkowie Zarządu MSP mają prawo kooptacji.

  W razie rezygnacji z funkcji w Komisji Rewizyjnej dwóch jej członków Zarząd MSP zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających. Przy rezygnacji jednego członka Komisja Rewizyjna ma prawo kooptacji.  ROZDZIAŁ 5
  Majątek i fundusze MSP  §30

  Na majątek MSP składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

  §31

  Na fundusze MSP składają się:

  • wpisowe i składki członkowskie,
  • dotacje i darowizny,
  • dochody z działalności statutowej MSP,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • pożytki z ruchomości, nieruchomości i praw należących do MSP.

  §32

  Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych MSP wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.  ROZDZIAŁ 6
  Postanowienia końcowe  §33

  Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie MSP zwykłą większością głosów. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie.

  §34

  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
  Webmaster: Piotr Moskal

  Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
  Copyright © The Mars Society 1998

.